Integritetspolicy

Personuppgiftspolicy för Ängelholms Flygmuseums webbutik

1. Personuppgiftsansvarig

Denna förklaring om skydd av personuppgifter gäller insamling och användning av personuppgifter på ”webbplatsen” och i samband med köp och andra ärenden i Flygmuseets butik. Här får du bland annat information om vilka personuppgifter som samlas in, vad de används till och vilka rättigheter du har. F 10 Kamratförening, organisationsnummer: 839400-6350. Vi är ansvariga för behandlingen och kan kontaktas vid frågor. Kontaktuppgifter till oss är följande: F 10 Kamratförening/Ängelholms Flygmuseum Drakenvägen 5 26274 Ängelholm

2. Varför samlar vi in personuppgifter och vilka slags uppgifter samlar vi in?

Nedan har vi tagit fram en översikt över vilka personuppgifter vi samlar in om dig och vad vi använder dem till. Vi anger också vår grund för behandlingen i de olika fallen: Ingående och fullgörande av avtal: Vid köp av någon av våra produkter registrerar vi namn, telefonnummer, betalningsinformation, vilken typ av vara eller tjänst du har köpt och när du köpte den samt eventuell leveransinformation. Om varan ska skickas till dig registrerar vi även en leveransadress. Dessutom kan vi också behandla information om returer. Vår administration av försäljningen: Vid köp av produkter i butik använder vi ditt namn eller telefonnummer som identifikator för betalning i kassan och för att kunna göra interna avräkningar mot anställda och leverantörer av våra produkter. Vi stöder vår behandling på vårt berättigade behov av att kunna administrera försäljningen och verksamheten på ett lämpligt sätt och har gjort den bedömningen att dessa intressen väger tyngre än ditt skydd för dina personuppgifter. Reklamationer: Om du reklamerar en vara behöver vi kontaktuppgifter för att kunna registrera reklamationen för att hålla dig uppdaterat i ärendet.Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra skyldigheter enligt avtal med dig. Kundservice: Beroende av vad frågan gäller och vilken kanal du använder för att kontakta oss (telefon eller mail) behöver vi veta vem du är, vilken produkt du har köpt, din adress och/eller ditt telefonnummer. Vi behandlar endast de personuppgifter vi behöver för att hjälpa dig, dessa är t.ex. namn, köphistorik och kontaktuppgifter (e-post, telefonnummer). Vi har gjort den bedömningen att vi har ett berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter för att svara på dina frågor så relevant och precist som möjligt och att vårt intresse i denna behandling väger tyngre än skyddet för dina personuppgifter när du tar kontakt med oss och efterfrågar tjänsten.    

Informationsinsamling med hjälp av informationskapslar (cookies) beskrivs utförligare i kapitel 6 nedan.  

3. Med vilka parter delar vi dina personuppgifter?

I vissa fall får andra verksamheter tillgång till dina personuppgifter. Samarbetspartner: Vi har ingått samarbete med utvalda företag som går ut på att dessa företag (”samarbetspartner”) får sälja sina egna varor på webbplatsen, och i enskilda fall förmedlar vi även samarbetspartnernas produkter och tjänster (t.ex. försäkring eller finansiering). Om du köper en produkt som har levererats av en av våra samarbetspartner är samarbetspartnern personuppgiftsansvarig för de uppgifter som denne behandlas om dig för att fullgöra köpeavtalet. Frågor om samarbetsparternas behandling av personuppgifter kan ställas till den aktuella samarbetspartnern.

Användning av externa leverantörer: Om du beställer externa tjänster kan de kontaktuppgifter och andra relevanta uppgifter vi har registrerat om dig lämnas ut till leverantören. Exempel:Tjänsteleverantörer, Serviceföretag, Transportörer

Myndigheter m.m: Dina personuppgifter kan i undantagsfall lämnas ut till relevanta myndigheter eller andra offentliga organ när ett sådant krav följer av lag. Sådan utlämning av personuppgifter kommer enbart att ske när vi har en skyldighet att göra det enligt gällande lagar och regler.

4. Överföring till land utanför EU/EES

Om Ängelholms Flygmuseum använder underleverantörer som är etablerade utanför EU/EES säkerställer vi att behandlingen sker enligt ett skydd motsvarande det som gäller inom EU/EES, till exempel genom användning av EU:s standardavtal, Privacy Shield vad gäller USA eller annan motsvarande reglering.

5. Inloggning via sociala medier

För att det ska vara så enkelt som möjligt för dig att logga in på våra sidor erbjuder vi inloggning via konton hos Google, Facebook eller ……… för dig som har det. Observera att om du väljer att använda dig av inloggning via ett av dessa konton så gäller villkoren för skydd av personuppgifter för den aktuella tjänsten för eventuell insamling av personuppgifter eller användning av cookies medan du är inloggad.

6. Användning av cookies osv.

Vi använder så kallade cookies (kakor) för att förbättra användarupplevelsen på webbplatsen. En cookie är en textfil som vid besök på eller vid interaktion med en webbplats läggs till i din webbläsares internminne.

Du har möjlighet att förhindra att sådana cookies placeras i din webbläsare. De flesta moderna webbläsare (Google Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari, Opera osv.) är inställda på att acceptera cookies automatiskt, men du kan själv välja att ändra inställningarna så att cookies inte accepteras. Nackdelen med att avaktivera cookies i din webbläsare är att webbplatsen inte kommer att fungera optimalt. Anledningen är att syftet med de flesta cookies vi använder är att säkerställa just webbplatsens funktionalitet, till exempel att webbplatsen ska kunna komma ihåg vad du har lagt i varukorgen.

Förutom cookies använder vi också andra verktyg såsom t.ex. [Google Analytics, Google AdWords,] för att inhämta information om din IP-adress, vilken typ av webbläsare du använder, din bredbandsleverantör, ditt operativsystem, datum och tid för besöket på webbplatsen samt viss information om hur du navigerar på sidan.

Denna information använder vi för att analysera beteenden så att vi kan göra webbplatsen mer användarvänlig.

7. Lagringstid

Dina personuppgifter knutna till köp kommer normalt att raderas när det inte längre finns ett behov av att lagra uppgifterna för att kunna besvara dina frågor och reklamationstiden för produkten har gått ut (till exempel efter fem år för kylskåp), om vi inte behöver uppgifterna under en längre tid för att uppfylla andra legitima ändamål eller förpliktelser enligt lag, till exempel i förhållande till bokföringslagen.

Personuppgifter som vi behandlar med ditt samtycke som grund för behandlingen raderas om du tar tillbaka ditt samtycke.

I stället för att radera personuppgifterna kan det i vissa fall vara aktuellt att anonymisera dem för att uppgifterna ska kunna användas för historiska, analytiska och andra legitima kommersiella ändamål. Med anonymisering menas att alla kännetecken som identifierar eller potentiellt kan identifiera en person tas bort så att uppgifterna inte längre utgör personuppgifter. 

8. Dina rättigheter

Ängelholms Flygmuseum värdesätter dina synpunkter. Här kan du se dina vid var tid gällande rättigheter som du kan göra gällande genom att kontakta oss. Ta tillbaka samtycke: Om du har gett ditt samtycke till att ta emot varu- och tjänsteerbjudanden från oss kan du när som helst ta tillbaka detta samtycke. Vi har ordnat så att du enkelt kan frånsäga dig denna typ av erbjudanden i varje meddelande från oss. Du kan också ta tillbaka ditt samtycke genom att kontakta Flygmuseets reception 0431/14810. För det fall behandlingen av dina personuppgifter sker med stöd av ett samtycke från dig har du också rätt att närsomhelst dra tillbaka ditt samtycke till den behandlingen. Vi kommer i så falla upphöra att behandla dessa personuppgifter. Begäran om rättelse eller radering: Du kan också begära att vi rättar felaktiga uppgifter vi har om dig eller att vi raderar personuppgifter. Vi tillmötesgår önskemål om radering av personuppgifter i största möjliga mån, dock inte om det finns tungt vägande skäl för att inte radera dem, till exempel om vi måste spara uppgifterna av dokumentationsskäl. För att utöva dina rättigheter kan du kontakta Flygmuseets reception 0431-14810. Vi kommer att besvara din förfrågan så snart som möjligt men normalt senast inom 30 dagar. Vi kommer att be dig att bekräfta din identitet eller att uppge ytterligare information innan vi fullföljer dina förfrågningar enligt ovan. Detta gör vi för att vara säkra på att vi endast ger dig – och inte någon annan som uppger sig för att vara du – tillgång till dina personuppgifter. Klaga till tillsynsmyndigheten: Om du motsätter dig sättet vi behandlar dina personuppgifter på eller har klagomål kan du även kontakta Integritetsskyddsmyndigheten (tidigare Datainspektionen).

9. Ändringar

Vi kan komma att göra ändringar i denna personuppgiftspolicy, till exempel som en följd av att vi gör ändringar i webbplatsens uppbyggnad eller funktionalitet. Om vi gör väsentliga ändringar kommer vi att informera om detta på webbplatsen och/eller genom att kontakta dig på lämpligt vis.

___________________________  Uppdaterades senast: april 2020